นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้าบริษัท/องค์กร และ ทั่วไป

A บทนำ
B ข้อมูลของลูกค้าที่เก็บรวบรวม และ การคุ้มครองข้อมูล
C วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
D สรุปนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้าบริษัท/องค์กร และ ทั่วไป และการติดต่อ

A บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้าบริษัท/องค์กร และ ทั่วไป (ต่อไปเรียก “ลูกค้า”) ฉบับนี้ เขียนขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดย บริษัท จ๊อบพร้อมท์ จำกัด (ต่อไปเรียก“บริษัท”หรือ “จ๊อบพร้อมท์”) ซึ่งให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรให้แก่ลูกค้าองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน หรืออื่นๆ และ หางานให้แก่ผู้สมัครงาน

บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเสมอ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้านี้ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงการจัดการข้อมูลของลูกค้า และ ขอความยินยอมให้จัดเก็บรวบรวม ข้อมูลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลกับทางบริษัทได้ หากต้องการ รวมถึงสอบถามเพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายฉบับนี้เพิ่มเติม

B ข้อมูลของลูกค้าที่เก็บรวบรวม และ การคุ้มครองข้อมูล

บริษัทได้เก็บข้อมูลลูกค้าอันได้แก่

 • ข้อมูลผู้ติดต่อ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท/องค์กรของลูกค้า
 • ข้อมูลทางการสัมภาษณ์ความต้องการของลูกค้า
 • ข้อมูลการใช้บริการกับบริษัท หรือสิ่งที่ดำเนินการร่วมกับบริษัท เอกสารต่างๆ

ช่องทางของข้อมูลลูกค้า : ทางเว็บไซต์ www.jobprompt.co.th
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม : ข้อมูลลูกค้า ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ตำแหน่ง
 • ชื่อบริษัท
 • เว็บไซต์บริษัท
 • ที่อยู่บริษัท
 • บริการที่สนใจ และเวลาที่สะดวกให้ติดต่อ

ช่องทางของข้อมูลลูกค้า : ข้อมูลทางการสัมภาษณ์
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม : ข้อมูลลูกค้า ได้แก่

 • ข้อมูลตำแหน่งงานที่ลูกค้าต้องการ
 • เงินเดือนของผู้สมัครที่ลูกค้าต้องการ
 • รายละเอียดตำแหน่งงานของบริษัทลูกค้าที่ต้องการให้สรรหา
 • วัฒนธรรมองค์กร สวัสดิการ และอื่นๆ ตามรายละเอียดทีพึงมีในการสรรหาบุคลากรทั้งหมด
 • อื่นๆ ตามบทสนทนา

ช่องทางของข้อมูลลูกค้า : ข้อมูลการใช้บริการกับบริษัท หรือสิ่งที่ดำเนินการร่วมกับบริษัท เอกสารต่างๆ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม : ข้อมูลลูกค้า ได้แก่

 • เอกสารทางธุรกรรมต่างๆ
 • เอกสารสัญญา และอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการ
 • ข้อมูลบุคคลากร

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการนำไปใช้ และการขอลบ

บริษัทจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบของบริษัท โดยมิได้มีการเผยแพร่ทั่วไป โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ จะถูกนำไปใช้ต่อเมื่อ ในกรณีหลักคือเพื่อหาผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า และใช้ดำเนินการในการทำสัญญาต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับลูกค้าและบริษัท หรือ นำมาวิเคราะห์ เพื่อสื่อสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและบริษัท ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลในกรณีอื่นๆ ตามแต่ข้อกฎหมายกำหนด โดย
บริษัทจัดเก็บข้อมูลนับตั้งแต่ลูกค้าส่งข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อใช้บริการ และจะทำลายต่อเมื่อลูกค้าร้องขอให้มีการลบข้อมูลดังกล่าวทิ้ง โดยลบภายใน 120 วัน ยกเว้นแต่ว่ายังมีการใช้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ จะต้องจัดเก็บต่อไป

*เพิ่มเติม* ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยินยอมที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครที่จ๊อบพร้อมท์ได้คัดเลือกและส่งให้ลูกค้า กับที่สาธารณะ หรืออื่นๆ อันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณารับเข้าทำงาน โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้สมัคร หรือมิได้แจ้งให้ทางจ๊อบพร้อมท์ทราบล่วงหน้า

C วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร

บริษัทจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้บริการหาผู้สมัคร ที่ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
2. เพื่อให้การสื่อสารกับลูกค้า เป็นไปด้วยความถูกต้อง และโปร่งใส ยืนยันข้อมูลให้ลูกค้าได้โดยมีเอกสารอ้างอิงต่างๆ
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการโดยการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง
4. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าในภาพรวม เพื่อให้ส่งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
5. เพื่อติดต่อสื่อสารประสานงาน ได้รวดเร็ว

D สรุปนโยบายความเป็นส่วนตัว  สำหรับลูกค้า และการติดต่อ

เมื่อได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้ โดยตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลของลูกค้า ดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทขอเปิดเผยข้อมูลลูกค้า โดยมิได้แจ้งให้ทราบหากมีความจำเป็นอันเนื่องมาจากข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง

หากผู้สมัครมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 

บริษัท จ๊อบพร้อมท์ จำกัด
ที่อยู่ : 408/148 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 35 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
อีเมล : [email protected]

Scroll to Top