นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน

A บทนำ
B ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การนำไปใช้ และการขอลบข้อมูล
C วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร
D สรุปนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงานและการติดต่อ

A บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน (ต่อไปเรียก “ผู้สมัคร”) ฉบับนี้ เขียนขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดย บริษัท จ๊อบพร้อมท์ จำกัด (ต่อไปเรียก“บริษัท”หรือ “จ๊อบพร้อมท์”) ซึ่งให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรให้แก่ลูกค้าองค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน หรืออื่นๆ (ต่อไปเรียก “ลูกค้า”) และ หางานให้แก่ผู้สมัคร

บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครเสมอ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานนี้ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุุคคล และ ขอความยินยอมให้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก้ผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลกับทางบริษัทได้ หากต้องการ รวมถึงสอบถามเพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายฉบับนี้เพิ่มเติม

B ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้เก็บข้อมูลผู้สมัครอันได้แก่

 • ข้อมูลประวัติและใบสมัครงาน ที่ผู้สมัครได้กรอกผ่านช่องทางการฝาก Resume
 • ข้อมูลทางการสัมภาษณ์
 • ข้อมูลการใช้บริการกับบริษัท หรือสิ่งที่ดำเนินการร่วมกับบริษัท เอกสารต่างๆ

ช่องทางของข้อมูลผู้สมัคร : ทางเว็บไซต์ www.jobprompt.co.th/apply-resume/
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม : ข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์
 •  อีเมล ไลน์ไอดี 
 • ตำแหน่งงานที่สนใจ
 • เงินเดือนที่คาดหวัง
 • ช่องทางที่ทราบข่าวสาร
 • ข้อมูลทรานสคริปต์
 • ข้อมูลในเรซูเม่ทั้งหมด ตามไฟล์แนบที่ผู้สมัครแนบ

ช่องทางของข้อมูลผู้สมัคร : ข้อมูลทางการสัมภาษณ์
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม : ข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่

 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ประวัติการทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ
 • แบบทดสอบ และผลการทำแบบทดสอบต่างๆ จากบริษั
 • อื่นๆ จากการพูดคุย

ช่องทางของข้อมูลผู้สมัคร : ข้อมูลการใช้บริการกับบริษัท หรือสิ่งที่ดำเนินการร่วมกับบริษัท เอกสารต่างๆ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม : ข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่

 • ประวัติการสัมภาษณ์
 • ประวัติการทำงาน 
 • เอกสารสัญญาต่างๆ
 • หน้าบัญชีธนาคารหรืออื่นๆอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการ 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การนำไปใช้ และการขอลบ

บริษัทจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบของบริษัท โดยมิได้มีการเผยแพร่ทั่วไป โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ จะถูกนำไปใช้ต่อเมื่อ ในกรณีหลักคือเมื่อมีลูกค้าสนใจประวัติของผู้สมัคร หรือบริษัทเล็งเห็นว่าการส่งข้อมูลผู้สมัครนั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร ในการร่วมงานกับผู้ประกอบการ หรือ ลูกค้า, กรณีต่อมา จะใช้ข้อมูลต่อเมื่อมีการวิเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้สมัคร ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลในกรณีอื่นๆ ตามแต่ข้อกฎหมายกำหนด โดย
บริษัทจัดเก็บข้อมูลนับตั้งแต่ผู้สมัครส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อสมัครงาน และจะทำลายต่อเมื่อผู้สมัครร้องขอให้มีการลบข้อมูลดังกล่าวทิ้ง โดยลบภายใน 120 วัน ยกเว้นแต่ว่ายังมีการใช้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ จะต้องจัดเก็บต่อไป

C วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร

บริษัทจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้บริการหางานให้ได้ตรงความต้องการและความสามารถของผู้สมัคร
2. เพื่อให้การหางานให้ผู้สมัคร เป็นไปด้วยความซื่อตรง แม่นยำ ยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครงาน ผ่านข้อมูลประวัติ และข้อมูลส่วนตัว อันมีหลักฐานอ้างอิงแนบ
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการโดยการตรวจสอบประวัติและใบสมัครของผู้หางานและ ส่งต่องานให้ผู้สมัคร ทราบ
4. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัครงานในภาพรวม รวมไปถึงให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ผู้สมัคร
5. เพื่อติดต่อสื่อสารประสานงาน ได้รวดเร็ว
6. เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลที่ถูกต้องของผู้สมัคร ให้แก่ผู้ประกอบการ เมื่อผู้สมัครได้ผ่านการคัดกกรองจาก จ๊อบพร้อมท์แล้ว

D สรุปนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงาน และการติดต่อ

เมื่อได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ถือว่าผู้สมัครได้ยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้ โดยตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สมัคร และเพื่อให้ผู้สมัคร ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัท ทั้งนี้บริษัทขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมิได้แจ้งให้ทราบหากมีความจำเป็นอันเนื่องมาจากข้อผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง

หากผู้สมัครมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ 

บริษัท จ๊อบพร้อมท์ จำกัด
ที่อยู่ : 408/148 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 35 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
อีเมล : [email protected]

Scroll to Top